fredag den 17. september 2010

Johan Heinrich Hess

Far / Vater
Mor / Mutter
Johan Heinrich Hess
Birgitte Cathrine Jensen
Født/Geboren :
Jul 1779
Odense Købstad, Danmark
Født/Geboren:
1774
Nyborg
Døbt/Getauft
3.jul 1779,
Vor Frue Kirke, Odense, Denmark
Døbt/Getauft:
7.nov 1774
Nyborg
Død/Tod:
2.nov 1856
Svendborg
Død/Tod:
13.apr 1836
Gudbjerg
Begravet/Buried:

Begravet/Buried:
19.apr 1836
Gudbjerg KirkegaardBedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Susanna Johansdatter Paterman
Jens Nissen
Gyde Hansdatter

Gift/Verheiratet: 11.maj 1811
Gudbjerg Kirke

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
Cathrine Elisabeth Hess
1.aug 1811

Henrik Hess
16.jul 1813

Johanne Hess
22.dec 1816

Cathrine Elisabeth Hess boede i 1890 paa Svanholmsvej 6B Frederiksberg Ugift, er ikke fundet død i sognets kirkebøger.


Om Johan Heinrich Hess (Henrichsen Hess)

Johan Henrik Hess 
Skolelærer og Kirkesanger, 1779-1856.
Henrik Hess' og Susanne Patermanns ældste Søn, Johan Henrik Hess, blev døbt i Vor Frue Kirke i Odense den 3. Juli 1779. Tolv Aar gammel kom han i Odense Katedralskole. I dennes Discipelprotokol findes der en Del Skudsmaal om ham, saaledes i 1793: »kan gøre meget, men vil just ikke altid, er noget flygtig«, i 1794: >>af gode Naturgaver, flittig, men lidt skælmsk,<< i 1795: »meget velbegavet, flittig og munter<< og i 1798: »af ganske gode Naturgaver, men mindre Flid, for Resten af sædeligt Forhold<<. Det sidste Aar, altsaa 1798, blev han Student og sendtes til Universitetet i København med Resten af de Stipendier, han havde nydt, ialt 54 Rdl. og 2 Mark, et i Datiden ikke helt ringe Beløb at begynde med, men som andre Studenter maatte han naturligvis søge at tjene ekstra ved Lektielæsníng med Børn o.s.v.
Han studerede Teologi, men nogen afsluttende Eksamen tog han ikke. Dog skal han som Student have forsøgt sig som Prædikant i forskellige Kirker. Den 25. Januar 1806 opnaaede han imidlertid Collats som Skolelærer og Kirkesanger i Seden ved Odense, et Embede, som han den 25. September 1809 ombyttede med det større i Gudbjerg, hvor den kendte Historiker, Professor, Geheimearkivar Caspar Frederik Wegeners Fader var Sognepræst.
Her traf han sin vordende Hustru, Birgitte Cathrine Jensen, og kun tre Maaneder efter deres Bryllup i Gudbjerg Kirke - den 11. Maj 1811 - kom deres ældste Datter til Verden. Birgitte Cathrine Jensen var født i Nyborg 1774 - døbt 7. November - og var saaledes fem Aar ældre end han. Hun var Datter af Hattemager i Nyborg Jens Nissen og Hustru Gyde Hansdatter og har sikkert tjent dèr paa Egnen, muligt paa den nærliggende Herregaard Mullerup. Hun døde den 13. April 1836, 61 Aar gammel, og blev begravet paa Gudbjerg Kirkegaard den 19. April.
Efter Hustruens Død blev Johan Henrik Hess mere og mere en Særling. I lang Tid var han syg og til sidst næten blind. Hans Stedfortræder under Sygdommen, den senere Skolelærer i Ubberup, Jørgen Larsen, skrev í 1913, at »gamle Hess« var meget kolerísk. Han var menneskefjendsk, og Kírkebogens Anmærkningsrubrik benyttede han til skarpe Domme over Afdøde, ofte skrevet i Udtryk, som ikke passede til hans Dannelsestrin. Til sidst levede han helt afsondret fra alle, og hans ældste Datter, som førte Hus for ham, havde en trist Tilværelse. Han døde den 2. November 1856, 77 Aar gammel, og blev begravet den 10. November paa Gudbjerg Kirkegaard.
Børm: 
l. Cathrine Elísabet Hess, født den 1. August 1811. Som nævnt førte hun Hus for Faderen og beskrives som en meget rar og skikkelig Pige. Efter Faderens Død lyttede hun til København og boede i 1890 ugift paa Svanholmsvej 6B paa Frederiksberg, men hun er ikke fundet død i Sognets Kirkebøger. 
2. Henrik Hess, født den 16. Juli 1813. Han beskrives som godmodig, men uden større Evner. Som ung gik han til Landbruget, var i 1844 paa Rosenlund ved Sakskøbing og i 1849 paa Tiselholt paa Fyn. Senere blev han Bestyrer af Mullerup Teglværk. De helt gamle Folk paa Egnen mindes endnu Navnet og husker noget om, at han var indvandret sydfra! Han døde den 26. Marts 1862, 49 Aar gammel, og var vistnok ugift, thi i Skiftet efter ham tales der kun om (unavngivne) myndige Arvinger, altsaa Søstrene. I Kirkebøgerne benævnes han Forvalter, men i Skifteprotokollen som Forpagter Henrik Olsen (?) Hetsch. Teglværket nedlagdes i 1877, men Stuehuset, hvor han boede, eksisterer endnu som Hønsehus! 
3. Johannne Hess, født den 22.december 1816. En tid tjente hun i Faaborg og i 1845 i Glorup Skovriddergaard i Svinninge Sogn, men derefter holder ethvert Spor efter hende op. Hun skal have styret Hus for omboende Præster, med al Eftersøgning efter hendes Dødsaar har været forgæves.
Samtlige personer i husstanden 
Svendborg, Gudme, Gudbjerg, Gudbjerg Bye, , Degneboligen, 42, FT-1834 
Der vises flg. felter: 
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Foedested 
Johan Henrik Hess, 55, Gift, , skolelaerer og kirkesanger, 
Birgitte Catrine Jensen, 60, Gift, , hans kone, 
Henrik Hess, 21, Ugift, , deres barn, 
Cathrine Elisabeth Hess, 23, Ugift, , deres barn, 
Johanne Hess, 18, Ugift, , deres barn, 
Maren Andersdatter, 34, Ugift, , tjenestepige,
Samtlige personer i husstanden 
Svendborg, Gudme, Gudbjerg, Gudbjerg Bye, , Skoleaerer bolig, 32, FT-1845 
Der vises flg. felter: 
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Foedested 
Johan Henrik Hess, 66, Enke(mand), , Skolelaerer og kirkesanger, Odense 
Katarine Elisabeth Hess, 34, Ugift, , hans barn, her i sognet [Gudbjerg] 
Johanne Hess, 29, Ugift, , hans barn, do [Gudbjerg] 
Peder Andersen, 39, Ugift, , hjaelpelaerer, Sandholts Lyndelse sogn, Svendborg Amt 
Johanne ??datter, 18, Ugift, , tjenestepige, her i sognet [Gudbjerg]


Gerdt Boss Henrichsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar