lørdag den 18. september 2010

Jørgen Henrichsen Hess & Marie Elisabeth SvendsenFar / Vater
Mor / Mutter
Jørgen Henrichsen Hess
Marie Elisabeth Svendsen
Født/Geboren :
1781
Født/Geboren:
1798
Døbt/Getauft
16.feb 1781
Vor Frue Kirke, Odense, Denmark
Døbt/Getauft:
14.maj 1798
Død/Tod:
30.aug 1833
Middelfart
Død/Tod:
23.nov 1864
Middelfart
Begravet/Buried:
Middelfart Kirkegård
Begravet/Buried:
Middelfart Kirkegård

Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Susanna Johansdatter Paterman
Niels Jørgensen Svendsen
Mette Marie Jensdatter Gyes

Gift/Verheiratet: 2.dec 1815
Sankt Nicolai Kirke, Middelfart sogn

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
1816
1818
1820
1821
1823
1826
1828
Michael Christian Hess
13.feb 1831 – 24.april 1831
Ane Kirstine Hess
1833 -1833
1834Om Jørgen Henrichsen Hess
Boss-Henrichsen Slægt
SMEDENE
Jørgen Henriksen Hess
Grovsmedemester i Middelfart, 1781-1833.
Skræddermester Henrik Hess” og Susanne Patermanns næstældste Søn, Jørgen Hess, blev født i Odense 1781 og døbt den 16. Februar i Vor Frue Kirke. Ved Daaben bares han af Bedemand Lundhofs Kone, og Christiane, Knud Grovsmeds Datter, holdt Huen.
Faddere var Bedemand Jørgen Fridrich Lundhof, Handskemager Anders Hansen og Smedesvend Jørgen Patermann.
Ved Folketællingen i 1787, altsaa da Jørgen Hess kun var 6 Aar, opgives han som boende hos sine Morforældre, og her kom han ogsaa i Smedelære. Hess`ernes følgende Traditioner som Smede har altsaa sin Oprindelse fra Jørgen Hess' Morfader, Johan Patermann, der døde i April 1800, faa Maaneder før Jørgens Fader. Enken, Mette Jørgensdatter, der selv var af Smedeslægt, fortsatte Forretningen.
Det er da ogsaa hende, som gjorde sin Dattersøn til Svend. I Mestrenes Lavsbog staar: »24. Juni 1801 fremstod salig Johan Patermanns Enke og frisagde sin Dattersøn, Jørgen Hess, som har udstaaet sin Lære i 4 Aar i Grovsmede-Professionen«. I Svendenes Lavsbog læses under samme Dato, at »24. Juni fremstod for aaben Lade (d.v.s. i et Møde,der er sat paa vedtægtsmæssig Maade) Jørgen Hess og blev gjort til Svend og gav sin  Gebyrt« (skyldig Afgift).
I nogle Aar arbejdede han sikkert i Odense, men da hans Mormoder paa sine ældre Dage overdrog Forretningen til sin Søn, nedsatte Jørgen Hess sig som Landsbysmed i Vinding ved Vejle. I Kirkebogen kaldes han »Husmand, Smed og Avlsbruger<<, hvad altsaa fortæller, at han ogsaa drev et lille Landbrug.
Heroppe traf han sin tilkommende Hustru, Marie Elisabet Svendsen, der var født i Middelfart den 14. Maj 1798 som Datter af Skrædermester Niels Jørgensen Svendsen (1760-1825) og Hustru Mette Marie Jensdatter Gyes (1760-1825), hvis Fader var Grovsmed i Middelfart. Brylluppet stod her den 2. December 1815. Fire Aar efter rykkede de Teltpælene op i Vinding og flyttede til Middelfart, hvor han fik Borgerskab den 6. August 1819. Sikkert har han overtaget hendes Morfaders Forretning og Ejendom i Søndergade, hvor der i Baghuset var Smedie og i Forhuset Beboelse.
Hermed er altsaa Slægten Hess naaet frem til det gamle, historiske Overfartssted til Jylland. Stor var Byen ikke, endnu i Midten af 1800-Tallet kun paa ca. 1.800 Indbyggere, 7 Gader med ialt 323 brandforsikrede Bygninger, men smukt ligger den ved Lillebælts snævre Løb mellem Hindsgavl og Snoghøj. Jørgen Hess var dog ikke den første af Navnet, som slog sig ned i Byen. Allerede i 1579 fødtes her den i Indledningen nævnte Præst i Kierteminde, Peder Hansen Hess, hvis Afstamning og mulige Efterslægt vi dog intet kender til.
Det synes imidlertid at være gaaet mindre godt for ham. Da han døde den 30. August l833, kun 53 Aar gammel, sad han og hans Kone i smaa Kaar, og Skifteprotokollen melder, at der intet var at skifte. Det lyder derfor lidt overraskende, at Enken alligevel søgte om og fik den 14. Oktober s.A. kgl. Bevilling til at hensidde i uskiftet Bo.
Hun fortsatte Smedien og skal endog have arbejdet med selv. Børnene holdt smukt sammen om hende og hjalp til paa bedste Maade. Sikkert har Sønnen Anton Frederik senere overtaget Forretningen, for da hun døde den 23. November 1864 af en kronisk Hjertesygdom, melder Skifteprotokollen, at hun intet ejede og var paa Aftægt, altsaa faret hos Sønnen og efter hans tidlige Død hos Sønnesønnen Jørgen. Baade hun og Jørgen Hess er begravet paa Middelfart Kirkegaard. De havde 10 Børn, nemlig:
1…Mette Marie Hess, født den 16. November 1816 i Vinding, konfirmeret 1833 i Middelfart. Hun tjente en Del Aar i Nebsager Sogn, og hertil kom i 1840 en ung Skræder,Nicolaj Henriksen, født den 23. Marts 1810 i Fredericia. Han og Mette blev forlovet og den 9. Juli 1842 gift i Nebsager Kirke. Forlovere var Sognefoged Christian Nielsen  og Gaardejer Hans Nielsen af Hornsyld. Han havde købt sig et Hus og drev Skræderi, men den 23. December 1878 afgik han ved Døden, 682 Aar gammel. Som Enke rejste hun til Svendborg for at besøge sin Søster Ane Elisabet, som hun ikke havde set i 27 Aar. Tillige kom Søstrene Jette fra Odense og Gine fra København,  saaledes at de fire Søstre tilbragte en 6 Uger sammen i al Hyggelighed. Paa sine gamle Dage fik hun Lejlighed i Bjerge Alderdomshjem, og her døde hun den 3. Oktober 1900, 83 Aar gammel. Begge er begravede paa Nebsager Kirkegaard. 

Børm:
a. Jørgen Gerhardt Crone Henriksen, f. 6. Maj 1843. Under et Besøg, som Forældrene i 1875 aflagde hos Peter Hess i Middelfart blev det aftalt, at han skulde i Lære paa Støberiet her.
b. Niels Christian Henriksen, f. 11. Juni 1845. -
c. Marie Elisabet Henriksen, f. 12. Februar 1851, død 10. Maj 1873.
d. Catrine Juliane Magdalene Henriksen, f. 26. Marts 1855, død kort efter.
e. Catrine Juliane Henriksen, f. 3. September 1857.
2…Niels Henrik Hess, født 1818, Kleinsmed i Middelfart.
3…Susanne Christiane Hess, født den 10. Januar 1820 i Middelfart, gift her den 3. September 1852 med Væver Peder Pedersen, født 14. Marts 1824, Søn af Væver Jens Pedersen og Hustru Kirstine Henriksen. Hun døde i Middelfart den 18. April 48 Aar gammel uden at efterlade sig børn. Han giftede sig igen 7.November 1868 í Middelfart med Anne Marie Olsen, f. 1835, og døde 16. December 1891.
4…Anton Frederik Hess, født 1821, Kleinsmed,
5…Jørgen Svendsen Hess, født 1823, Jernstøber.
.
6…Johanne Henriette (Jette) Hess, født 16. Marts 1826. Hun nævnes 1855 som Fadder ved Jørgen Henriksen Hess' Daab som »Jomfru J. H. Hess fra Bogense«. Hun tjente nemlig paa dette Tidspunkt hos Bagermester Jacob Ludvig Petersen í Bogense, med hvem hun blev gift den 14. Maj 1858. Han var født i Odense 27. Februar 1822 som Søn af Skrædersvend Niels Petersen og Regine Mehling. Jacob Petersen havde været gift en Gang før, men hans første Hustru kendes ikke. Formodentlig er Bagerforretningen ikke gaaet videre godt, for han solgte den og fik den 23. Januar 1865 Borgerskab som Marskandiser og den 26. November 1866 tillige som Detaílhandler. Senere rejste de til Odense, og her døde han i Hjallese den 7. Januar 1896. Hun flyttede derpaa hen i Sct. Knudsgade 5 og døde her den 27. Januar 1900, 73 Aar gammel. 

Børm: 
a. Marie Louise Petersen, født 24. Juli 1857, fremstillet i Kirken paa Forældrenes Bryllupsdag den 14. Maj 1858.
b. Ludvig Vilhelm Petersen, f. 20. Oktober 1859, Kolonialhandler i Odense.
c. Lydia Henriette Christiane Petersen, f. 29. August 1862.
d. Johan Frederik Alexander Petersen, f. 16. Maj 1864.
e.Henrik Cornelius Maximilian Petersen, f. 3. Juli 1867.
7…Ane eller Anne Elisabet (Elise) Christence Hess, født den 14. December 1828. Hun rejste til København, hvor hun boede paa »Sophiesminde« paa Væmedarnsvej, sikkert i en tjenende Stilling. Den 4. Maj 1856 blev hun gift i Frederiksberg Kirke med Kleinsmedervend Frederik Christian Jensen, født den 27. Januar 1832. Som Forlovere nævnes en Mel- og Grynhandler og en Kalle- og Thehandler i Frederiksberg Allé.
Nogle Aar efter ansattes han som Værkfører paa Frederiksberg Gasværk, og ca. 1870 fik han Stillingen som Gasværksbestyrer i Svendborg med Bolig paa Gasværket, hvor han døde den 8. December 1883, 51 Aar gammel. Elise Hess flyttede derefter ned i Østergade, og her døde hun den 16. Maj 1910. Begge er begravet paa Svendborg Kirkegaard.
Hun beskrives som en lille Dame, næsten lige saa bred som høj, meget kærlig, altid i straalende humør og altid energisk.. Sine sidste 5-6 Aar laa hun til Sengs paa Grund af Lammelse, trofast passet af Datteren Amalie.

Børn:
a. Peter Jensen, f. 18. August 1857 paa Frederiksberg, død 1. September s.A. af indre Krampe.
b. Amilie Christiane Frederikke Eliisabet Jensen. f. 3. Oktober l86l paa Frederiksberg, konfirmeret i Svendborg 1875. Hun var forlovet med en Søkaptajn, som døde, og hun giftede sig derefter aldrig. Ca. 1904 nedsatte hun sig som Damefrisørinde i Faaborg og døde her 3. Januar 1944.
c.Dagmar Marie Elisabet Kirstine Jensen, født paa Vesterbro i København den 16. Februar 1865, døbt i Frederiksberg Kirke 30. April s.A., konfirmeret i Svendborg 1879. Hun flyttede sammen med Søsteren Amalie i Faaborg og drev en Sæbeforretning. Hun døde ugift 10. Maj 1929 i Faaborg.
c.Valdemar Christian Thorvald Jensen, f.i Svendborg 15. April 1871. Han kom til Nyborg 1900 og ansattes i Konsul Birchs Kul- og Kalkforretning, hvor han avaneerede til Bogholder. Tillige var han Branddirektør og engelsk Vicekonsul. I 1926 døde Konsul Birch, og han overtog derefter Forretningen. Han blev gift 1. Sep-
tember 1899 i Sdr. Højrup Kirke med Hanne Marie Thuesen, f. 23. Juni 1876. Han døde 16. September 1935, hun 17. Januar 1932, begge í Nyborg.
8… Michael Christian Hess, født den 13. Februar 1831, død 24. April s. A.
9 …Ane Kirstine Hess, anmeldt død den 18. September 1833, 7 Maaneder gammel.
10…Jørgine (Gíne) Kirstine Hess, født den 9. April 1834, altsaa efter Faderens Død. Hun rejste til København og boede paa Vesterbros Bredevej, sikkert som Husbestyrerinde, da hun den 2. November 1860 blev gift i Frederiksberg Kirke med Skomagersvend Christian Frederik Theodor Wesarg i København, født 1827. Som Forlovere nævnes to Skomagermestre i Studiestræde, hos hvem han formodentligt har arbejdet.
Som nygifte boede de en Tid i Borgergade 45, senere i Ny Kronprinsessegade 23, hvor han døde den 8.Januar 1902. Hun var en energisk og flittig dame, lille og tynd og altid i straalende Humør som alle Hess´er. Paa sine ældre Dage fik hun Ophold i Sct.Pauls Sogns Gamlehjem, hvor hun døde den 11.Juli 1919. Begge er begravet paa Vestre Kirkegaard, han den 12.Januar og hun den 16.Juli.
Børn:
a. Herman Frederik Christian Wesarg, f. 2. April 1861, død 14 Aar gammel.
b. Marianne Elisabet Louise Wesarg, f. 6. April 1863, gift med Drejermester Lauritz Christensen i Lyngby. Han døde tidligt.
c. Karl Ludvig Martin Wesarg, f. 18. Juli 1865, Smed paa Holmen, tidligere Dykker, død 14. Juni 1932. .
d. Agnes Wesarg, f. 20. Februar 1867, død 6. November 1934. Hun var gift med Formand ved Smedeværkstedet paa Orlogsværftet Sofus Steflensen, Dannebrogsmand født 11. April 1367, død 6. September 1933. I dette Ægteskab var en Søn, nuv. Lektor John Christian Frederik Wesarg Steflensen, som er gift med en Datterdatter af Jørgen Svendsen Hess.
e.Anna Marie Margrethe Wesarg, f. 9. Juli 1870, gift med Emanuel Haug, Smed paa Holmen. I dette Ægteskab var en Datter, gift med Anlæggartner Johan Petersen i Espergærde.
f.Louise Wesarg, f. 28 Juli 1873, Hun rejste, 18 Aar gammel, til Amerika og blev i Utah gift med en Mormon Henrick Peter Christian Otte f. 5 Marts 1876.
Hun døde 8.Juli 1913 Logan, Cache, Utah . Henrick Peter Christian Otte blev gift igen med Anna Marie Frost
 Gerdt Boss Henrichsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar