onsdag den 17. november 2010

Albert Hess & Maria Catharine Duus

 
Far / Vater
Mor / Mutter
Konstruktør
Albert Hess
Ekspeditrice
Maria Catharine Duus
Født/Geboren:
14.maj 1858
Middelfart, Odense
Født/Geboren:
15.aug 1866
Middelfart, Odense
Døbt/Getauft
14.okt 1858
Middelfart, Odense
Døbt/Getauft:
14.okt 1866
Middelfart, Odense
Død/Tod:
3.nov 1943
Nykøbing Falster
Død/Tod:
10.mar 1936
Vejle
Begravet/Buried:
1943
Middelfart, Odense
Begravet/Buried:
1936
Vejle Kirkegård


Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Jernstøber i Middelfart
Christiane Pauline Petersen
Kolonialgrosserer
Frederik (Fritz) Julius Duus
Martine Emilie Hansen

Gift/Verheiratet: 30.jun 1888 Trinitatis Kirke, Fredericia

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
02.apr 1890

03.sep 1894

03.jun 1898


Albert Hess
1858-1943, Konstruktør.
Han blev født i Middelfart den 14. Maj 1858 og døbtes i Middelfart Kirke den 14. Oktober. Som den yngste og mindste af Brødrene gik han i Middelfart under Navnet »den lille Hess«.

Han var seks Aar, da Krigen 1864 udbrød, og han maatte følge med sin Moder og sine Søstre ud til Smed Rasmussen i Gamborg, medens hans Fader og to ældre Brødre blev i Byen. Det kunde han dog ikke nde sig i, og en skønne Dag vandrede den lille Purk alene tilbage til Middelfart, hvor hans Fader modtog ham med Forbavselse, men dog tillod ham at blive hos sig.

Efter sin Skoletid sattes han Lære i Støberiet, blev Svend og kom saa i Aarene 1880-81 paa den tekniske Skole i Odense, hvis Afgangseksamen han tog. Derpaa rejste han til Tyskland og arbejdede fra 8. Juli 1881 til 26. August 1882 paa Eisenwerk Carlshütte i Byen Alfeld i Hannover. Samme Efteraar rejste han til Broderen i Vejle, hvor han var til 1892 med Afbrydelser, hvor han dels arbejdede i Aarhus og dels hos Broderen i Middelfart. Her traf han María Katharina Duus. De blev forlovet i 1887 og den 30. juni Aaret efter gift i Trinitatis Kirke i Fredericia.

Maria Duus var Datter af Kolonialgrosserer Frederik (Fritz) Julius Duus i Fredericia (født 30. Juni 1841 i Slesvig By) og Hustru Martine Emilie, f Hansen. Hun var fra Middelfart, og under et Besøg hos sine Forældre fødte hun den' 15. August 1866 Datteren Maria, som blev døbt den 14. Oktober s.A. i Middelfart Kirke.
Som ung Pige gik hun i Fredericia Skole, hvor hun tog Afgangseksamen. Derefter kom hun i Huset hos den ansete Sagfører Philip Hansen i Middelfart (død 1911) og blev en hyppig Gæst i det Hess`ske Hjem.

Som nygifte boede de i Havnegade i Vejle, men op i Halvfemserne blev han angrebet af en alvorlig Sygdom og maatte tage Ophold paa Landet kun afbrudt af korte Ophold i Hjemmet i Vejle. Børnene lærte ham saa godt som slet ikke at kende i deres unge Dage, men han og hun holdt dog oprigtig af hinanden, og hun opdrog sine Børn paa den smukkeste Maade i Kærlighed til deres syge Fader. Det var hendes Familie, som k dem separeret i August 1902 af Hensyn til et Arvespørgsmaal.

For at skaffe Udkomme til sig og Børnene overtog hun den 31. August 1892 Bolette Holst`s Broderiforretning i Nørregade 303 (nu Nr. 7). Den gik godt, og 1899 yttedes Forretningen til Wissingsgade Nr. 4. Efter nogle Aars Forløb var Albert Hess raskere, og en Tid ansattes han som Konstruktør hos Broderen Peter i Middelfart, hvor han blev meget afholdt af alle i Byen. Efter at Hans Hess var vendt hjem, blev det ham for svært at fortsætte paa den fædrene Fabrik.

De to, den fyrreaarige Onkel og den tyveaarige Nevø, kunde ikke godt arbejde sammen, og i 1898 tog han Plads som Konstruktør paa Maskinfabrikken Guldborg i Nykøbing Falster. Da denne blev slaaet sammen med Fabrikken Bruunshaab (A/S I. B. Bruun og Søn) gik han med over tidenne. En Overgang rejste han ind til København for at forsøge sig her, men han vendte snart tilbage til I. B. Bruun og Søn, hvor han arbejdede, til Selskabet i 1918 paa Grund af Materialemangel maatte afskedige ham.

I mange Aar arbejdede han derpaa privat som Maskinkonstruktør og boede i Gl. Toldbod Nr. 9. Paa sine ældre Dage sad han i smaa Kaar, hvad dog ikke slog hans Humør ned, og han var lykkelig, naar Brodersønnen i Vejle sendte ham Brev med lidt Penge.

Albert Hess havde en udmærket og tiltalende Karakter og var egentlig en velbegavet Mand, der ofte kunde faa udmærkede Ideer. Saaledes skal det være ham, som i Firserne fandt paa de Kakkelovnsriste, som i høj Grad bidrog til, at Broderen Peter vandt Sølvmedaillen paa Udstillingen i København. Ved Siden af var han dog et uroligt Gemyt med til Tider lidt for fantasifuldeTanker. Det var ogsaa svært for ham at falde rigtigt til Ro noget Sted, og Pengene havde han absolut ingen Hold paa. Han var livlig og altid tilfreds, havde let ved at omgaas Mennesker af alle Slags og var derfor lige saa afholdt i Nykøbing, som han havde været det i Middelfart og Vejle.

Han var ivrig Sejlsportsmand og elskede Søen. Allerede som ung Mand sejlede han ofte fra Fredericia til Gamborg, og i Nykøbing blev han naturligvis Medlem af de lokale Sejlklubber. Tidligt om Foraaret var han paa Baadepladsen for at gøre sin »Piratbaad« klar, og saa snart den var færdig, stak han i Søen og levede nu Sommeren over ombord paa Togter i de danske F arvande. Tillige var han en ivrig Cyklist. 77 Aar gammel cyklede han saaledes fra Nykøbing til Middelfart for at overvære Aabningen af Lillebæltsbroen i 1935. Samme Aar var han ude for et alvorligt Havari med sin Baad i Guldborgsund. Det var blikstille, og han kunde ikke naa i Havn inden Nat. En Motorbaad kom ham til Hjælp og prøvede at bugsere ham, men Farten var for stærk for det gamle, skrøbelige Fartøj, og det gik ned. Albert Hess kunde ikke svømme med de tunge Træskostøvle paa. Han formaaede dog at holde sig oppe, til der kom Assistance. Man k ham i Land - lykkelig over dog at have reddet sin kære Shagpibe! Kammeraterne inden for Sejlklubben samlede Penge ind og forærede ham en ny Baad.

I 1940 kom han til Skade paa en Vinterudugt paa Cykle til Guldborg sammen med nogle Medlemmer af Sejlforeningen, idet han kørte i en Grøft. Han kom sig dog, men saa faldt han ned ad sin Trappe og knækkede et Ribben. Den Slags Smaauheld kunde dog langt fra tage Livslysten fra ham, og i 1941 deltog han i en »Algang<< paa 10 km. Han brugte ganske vist to Timer om Turen, men for en 83-aarig var det dog en usædvanlig Præstation, som også indbragte ham en Æresmedaille.

Endnu i Sommeren 1943 var han paa Langtur med sin Baad. Samme Aar fejrede Sejlklubben »Viking<< ham for 40 Aars Medlemsskab, men efter Saisonens Slutning lagde han op og solgte Fartøjet. I Oktober s.A. k han Lungebetændelse og indlagdes paa Alderdomshjemmets Sygeafdeling, hvor han efter et Par Dages Forløb afgik ved Døden den 3. November.

Albert Hess havde været et Virksomt Medlem af Røde Kors' Samariterkolonne i Nykøbing Falster, til han blev 77 Aar, de sidste Aar som dens Æresmedlem, og ved hans Bisættelse vajede Kolonnens Fane over hans Baare, ligesom mange af dens og Sejlklubbens Medlemmer og adskillige kendte Borgere fra Nykøbing var til Stede. Efter Ligbrændingen førtes hans Urne til Middelfart, hvor den nedsattes i Familiegravstedet paa Kirkegaarden.

Ved hans Død skrev Nykøbing Dagblad (5. November 1943): >>Hess kunde snakke med alle Mennesker, og han var slet ikke kedelig at tale med. Det var en Mand, der havde oplevet mere end de este. Det vil være et Savn paa Vikingebroen, at man ikke mere skal træffe den gamle Ulk, der i sin Alderdom har været i Stand til at klare sig selv paa en udmærket Maade«. Ligeledes skrev Lolland-Falsters Stiftstidende s. D.: >>A1bert Hess var en af Nykøbings kendte Skikkelser. Han var ikke noget Dusinmenneske. Til det sidste var han aandsfrisk og rørig. Han var interessant og morsom at tale med, og man vil komme til at savne ham i Bybilledet<<.

Flittig og dygtig drev Fru Maria Duus Hess sin lille Forretning i Vejle. Hun afgik ved Døden 9 Aar før sin Mand den 10. Marts 1936 og begravedes paa Vejle Kirkegaard.

Dåb Middelfart: Albert Hess
Faddere:

Dåb Middelfart:Maria Catharine Duus

Ingen kommentarer:

Send en kommentar