lørdag den 6. november 2010

Peter Henrik Jørgen Hess & Pedertrine Elisa Hansen

Far / Vater
Mor / Mutter
Etatsraad, Jernstøber i Middelfart
Peter Henrik Jørgen Hess

Pedertrine (Petrine) Elisa Hansen
Født/Geboren:
14.maj 1848
Middelfart, Odense
Født/Geboren:
30.aug 1850
Fønskov Ellegaard
Døbt/Getauft Hjemmedøbt 15.maj 1848
07.jul 1848
Middelfart, Odense
Døbt/Getauft:
17.nov 1850
Føns Kirke
Død/Tod:
20.okt 1917
Esajas sogn, København
Død/Tod:
26.mar 1932
Esajas sogn, København
Begravet/Buried:
27.okt 1917
Middelfart Kirkegård
Begravet/Buried:
03.apr 1932
Middelfart Kirkegård


Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Jernstøber i Middelfart
Christiane Pauline Petersen
Gaardfæster, Fønskov Ellegaard
Hans Hansen
Mette Margrethe Jeppesdatter

Gift/Verheiratet: 14.maj 1873 Føns Kirke
Føns Kirke, Fønsvej, Nørre Aaby, 5580, Danmark

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
25.jan 1874


Peter Henrik Jørgen Hess
UNGDOM
I en alvorlig Stund for Middelfart under den første slesvigske Krig kom Jørgen Svendsen Hess” ældste Søn, Peter Hess, til Verden den 14. Maj 1848. Som nævnt var Byen kun en Uge i Forvejen blevet bombarderet, og endnu stod Prøjserne truende paa den anden Side af Lillebælt. Forældrene lod deres Førstefødte hjemmedøbe Dagen efter Fødslen, og først den 7. juli, da den værste Fare var overstaaet, blev Drengen fremstillet i Kirken.

Hans Barndom gik i et fornøjeligt og friskt Samliv med sine Brødre, især med den tre Aar yngre Broder Christian. I Sommertiden var der herligt nede ved Stranden, hvor Sejlerne med Strømmen gled let og smukt gennem Snævringen mellem Strib og Snoghøj, men havde de Strømmen imod, maatte de ofte kæmpe en haard og undertiden haabløs Kamp, hvis Skipperne da ikke var saa stedkendte, at de ved en snedig Udnyttelse af Idvandet langs Kysterne kunde vinde frem. Om Vinteren rutchede de paa deres Slæde ned ad Kongebrobakken eller bandt den til en Bondevogn og lod denne slæbe dem ud ad de glatte Veje. Et Aar gik det galt. Bonden havde nemlig faaet fat i Tovet, hvorved Slæden var gjort fast til hans Vogn, og trods al Tryglen for at slippe fri travede han videre med dem. Først da de var kommen en Mils Vej fra Byen, lykkedes det dem at file Tovet over med en Stump Kniv, og de var fri. Sneen laa fiere Meter høj til begge Sider af Vejen, men hjem kom de. De vovede dog ikke at fortælle Forældrene noget om, hvad der var sket dem - Nej Tak, skriver den yngste Bror Albert, for saa var der vanket Strambuks!

Naturligvis tilbragte de deres meste Fritid ude i Støberiet, hvor det var alt for interessant at følge Arbejdet. De var gode Venner med Arbejderne, og engang, da de fandt Pindsvin i Støbesandet, forærede de dem til en af Svendene, som tog dem med hjem og spiste dem som en Delikatesse!

Peter gik i Realskolen og har sikkert taget Præliminæreksamen, hvorefter han kom i Lære hos sin Fader. Under Krigen 1864 blev han ogsaa i Byen for at hjælpe denne, og omsider fik han Svendebrev. Saa forestod Soldatertjenesten.

Den 25. April 1869 mødte han som Rekrut ved 19. Bataillon i Nyborg. I Oktober kom han paa Korporalskolen for endelig den 30. Juli 1870 at kapitulere som Korporal i to Aar. Han fortsatte ind i Officersskolens yngste Klasse paa Frederiksberg Slot i København. Opholdet i Hovedstaden huede ham dog ikke, skriver han hjem til sin Mor, og han var tilfreds, da han den 30. Juli 1871 udnævntes til Sekondløjtnant og vendte tilbage til sin Batailloni Nyborg. To Aar efter forsattes han til 25. Bataillon, og i 1876 overgik han til Forstærkningen ved 36. Bataillon, som dengang laa i Middelfart.

Det har næppe været hans Hensigt at fortsætte ad Militærvejen, selv om man kan studse over, at han paatog sig Tjeneste til 1. August 1872. Officersvejen var lang og trang, og en ung Officer skulde dengang have en vis Minimumsindtægt for at faa Lov til at gifte sig. Det vilde tage mange slidsomme Aar, før en ung, ubemidlet Mand som Sekondløjtnant Peter Hess kunde naa saa vidt, og han havde netop forlovet sig. Der var altsaa intet andet for ham end at blive ved Støberiet. Den 31. December 1872 optoges han som Medindehaver af Faderens Forretning, der samtidig tog sit nuværende Navn: »J. S. Hess og Søn<<.

Hans udkaarne var Elise Petrine Hansen, født den 30. August 1850, Datter af Gaardfæster Hans Hansen paa Fønsskov Ellegaard under Hindsgavl og Hustru, Mette Margrethe Jeppesdatter. Broderen Albert har engang fortalt, at Peter havde friet paa standsmæssig Maade, og at det var ham, der som Dreng var blevet sendt til Ellegaard med Frierbrevet! Brylluppet stod paa hans 25 Aars Fødselsdag den 14. Maj 1873 i Føns Kirke.

Ellegaard var en ret stor og god Gaard med Aalerettigheder ude ved Lillebælt. Hans Hansen havde drevet den godt, og Afgiften til Stamhuset Hindsgavl var rimelig. Da han døde den 24. Juni 1861, kun 57% Aar gammel, blev hans Bo vurderet til 24.000 Rdl., en i Datiden ikke ringe Sum, ikke mindst for en Gaardfæster. Hans Enke fortsatte Driften og har vel ogsaa øget Formuen, men der var 6 Børn, hvoraf Elise var den næstyngste. Hendes eneste Søster var Karen Kirstine, gift med Gaardejer Jens Jørgen Jensen i Rorslev paa Fyn, og hendes ældste Broder den senere Klædefabrikant Hans Hansen i Favrskov.

Antagelig kort efter Elises Bryllup overlod Fru Mette Gaarden til sin yngste Søn Carl og flyttede ind til Middelfart, hvor hun boede hos sin Datter og Svigersøn. Hun døde den 20. Juli 1886, 76 Aar gammel under et midlertidigt Ophold hos sin ældste Søn i Favrskov.

Dåb Middelfart: Peter Henrik Jørgen Hess

Dåb Føns Kirke: Pedertrine Elisa Hansen


Ingen kommentarer:

Send en kommentar