torsdag den 11. november 2010

Hans Svendsen Hess & Anna (Ella) Vilhelmine Ruff


Far / Vater
Mor / Mutter
Direktør i Middelfart
Hans Svendsen Hess
2.ægteskab
Anna (Ella) Vilhelmine Ruff
Algade 68, Forhus , Middelfart by

Født/Geboren:
25.jan 1874
Middelfart, Odense
Født/Geboren:
21.jan 1878
Altona
Døbt/Getauft
02.april 1874
Middelfart, Odense
Døbt/Getauft:

Død/Tod:
08.dec 1920
Hesslund
Død/Tod:

Begravet/Buried:
15.dec 1920
Middelfart Kirkegård
Begravet/Buried:Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Etatsraad, Jernstøber i Middelfart
Pedertrine (Petrine) Elisa Hansen
Cigarmager
Georg Flemming Ruff
Camilla Coop

Gift/Verheiratet:
København

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
1899
Ella Vilhelmine Ruff`s barn af første ægteskab.
Adopteret af Hans Hess
Margrethe (Grethe) Elise Christiane Hess.  
1910


Hans Svendsen Hess

1874-1920, Direktør i Middelfart.
ETATSRAAD Peter Henrik Jørgen Hess' eneste Søn, Hans Hess, er født i Middelfart den 25. Januar 1874, og her fik han ogsaa sin første Skoleundervisning. Et Par Aar var han derefter paa Sorø Akademi og kom saa i Aarene 1891-94 i Formerlære hos sin Fader. Som Svend rejste han til København for at gaa paa den tekniske Skole. Medens han var herinde, gik han en Dag hen for at besøge sin kære Tante Emilie. Da han naaede ind i Gaden, hvor hun boede, saa han, at der var Ildebrand i hendes Hus, og flere Sprøjter holdt foran hendes Hus. Brandmændene nægtede ham Adgang, men han krævede Lov til at gaa op til Tanten paa 4. Sal for at berolige hende. Modigt sprang han op ad den røgfyldte Trappe og naaede i god Behold op til hende.

I nogen Tid studerede han derpaa i Tyskland, bl.a. I Hannover, Berlin og Harzen, og sluttelig gennemgik han den tekniske Skole i Köthen i Anhalt, hvor han fik Afgangsbevis som Konstruktør. Under Opholdet hernede blev han gift med Marie Naumann, men Ægteskabet blev opløst efter en Del Aars Forløb, og hun rejste saa tilbage til Köthen, hvor hun nu lever i den russiske Zone.

Efter Hjemkomsten fra Anhalt i 1898 traadte han ind i Faderens Fabrik, og da denne i 1904 omdannedes til Aktieselskab, blev han dens Direktør. Endnu i nogle Aar opholdt Peter Hess sig i Middelfart som Formand for Bestyrelsen og har vel ogsaa den første Tid haft Haand og Hanke med i Virksomheden, men da han i 1910 flyttede til København, kom Sønnen til at staa mere alene. 

Hans Hess var absolut ikke uden Dygtighed, og han formaaede ogsaa at drive Fabrikken endnu et godt Stykke fremad, først omkring 1910 ved de saakaldte »Rundtrækskaminer<<, der vakte stor Opsigt, og senere ved »Danmarksovnen<<, som var en firkantet Kogeovn og blev en Sukces. Samtidig fortsatte han de af Faderen planede Udvidelser og Moderniseringer af Fabrikken. I 1914 nedsmeltedes der aarlig ca. 1.500 Tons Jern, og Arbejdsstyrken var da steget til 130 Mand.

Saa kom Verdenskrigen, og da den uindskrænkede Undervandsbaadskrig satte ind i 1917 og afbrød al Eksport af Kul og Koks fra England, maatte Hjemmene i Danmark tage deres Tilflugt til det indenlandske Brændsel. Nye Ovne skulde støbes, og Fabrikken i Middelfart fik travlt. Især gjorde Hess store Forretninger i Norge, og Mængder af Ovne transporteredes hertil. Den aarligt nedsmeltede Mængde Jern steg til over 2.000 Tons.

Hans Hess var en venlig og godmodig Mand, og som den glade og muntre Sjael nød han i fuldeste Maal de Fornøjelser, som Livet nu engang byder paa. Man holdt dog af ham, ogsaa hans Arbejdere, flink og vennesæl, som han var, og han var en velkommen Gæst i det Hess’ske Hjem i Vejle. 

Ligesom sin Fader var han Sejlsportsmand og dyrkede ikke blot cruising i vore Farvande, men var tillige en passioneret Kapsejler, som i Aarenes Lob hentede mange Sølvpræmier hjem baade fra de nationale og internationale Stævner, de sidste i Øresund, i Oslofjorden, ved Sandham og i Kielerbugt. Imidlertid tog denne Sejlads i Forbindelse med hans hyppige Besøg i København og Odense samt hans Udenlandsrejser alt for meget af hans Tid fra Fabrikken.
Forhuset Algade 68
Som ung, nygift lejede han en nyopført Lejlighed i Algade ved Siden af Apoteket, og her boede han, indtil Forældrene flyttede ud paa Hesslund. Han overtog da Lejligheden efter dem i Forhuset til Støberiet. Medens han boede her, blev han gift i København med Anna (Ella) Vilhelmine Ruff Datter af Fabrikant Georg Flemming Ruff og Hustru, født Coops. Hun er født den 21. Januar 1878 i Altona, hvor hendes Forældre da opholdt sig paa Gennemrejse. 6 Uger gammel kom hun til Danmark. Som nygifte boede de saaledes den første T id i Støberiet, men da Forældrene kort efter rejste til København, flyttede de ind paa Hesslund.

Lørdag den 26. Juni 1920 skulde han i Automobil til Odense sammen med Fabrikkens Værkfører Jens Nørgaard, som sad paa  Bagsædet, medens Hess kørte Vognen. Tæt uden for Udkørslen fra Hesslund løb nogle Jernbanespor fra Havnebanen. Formodentlig har han ikke passet omhyggeligt paa, for da de nåede ud fra Villaen, kom Havnetoget kørende og ramte Automobilet, som blev fuldstændig ødelagt. Det lykkedes Værkføreren i Tide at springe af, men Hess fik alvorlige indre Kvæstelser, bl. a. af Milten og Nyrerne. I lang Tid lå han med stærke Smerter og blev et Par Gange opereret paa Odense Sygehus, men til sidst sov han hen paa Hesslund den 8. December s.A., kun 46 Aar gammel. Han begravedes den 15. December paa Middelfart Kirkegaard.

Fru Ella Hess blev boende i Middelfart og tog selv Sæde i Fabrikkens Bestyrelse sammen med en Del fremtrædende Mænd fra Byen, medens Direktør V. F. Møller blev dens Leder.

Efter Krigen gik Eksporten til Norge tilbage, og Fabrikken blev atter henvist til det indenlandske Marked. Det var imidlertid ikke let igen at arbejde sig ind her, og Virksomheden gik stærkt tilbage. Hans Hess havde ikke efterladt sig nogen Søn, som kunde fortsætte den, og i 1928 trådte derfor Onklen, C. M. Hess i Vejle til og overtog Aktiemajoriteten samt Formandsposten i Bestyrelsen.

Samme Aar solgtes Hesslund til Kabelfabrikkerne, og Fru Hess flyttede til København, hvor hun nu bor sammen med sin Datter:  Margrethe (Grethe) Elise Christiane Hess.  Hun er født i Lejligheden i Algade den 29. Oktober 1910 og døbt i Middelfart Kirke den 11. December s.A. I fire Aar opholdt hun sig uafbrudt i Frankrig for at studere Musik, Sprog og Kunst. Atter var hun dernede i 1931-33 i Vintersæsonen og blev gift i den danske Kirke i Paris den 19. December 1933 med Disponent Jean Martischang. Ægteskabet blev dog senere opløst, og i 1938 vendte hun hjem til Danmark, hvor hun tog sit Pigenavn igen: Fru Margrethe Hess.

Hun er meget handelsinteresseret og knyttede sig først til Sølvvarefirmaet A/ S Georg Jensen og Wendel paa Østergade i København, senere til Bing og Grøndahl. Begge Steder var hun i 3 Aar. Senere blev Fruen Undervisningsassistent paa Magasin du Nords Træningsskole for dets Personale.

Fru Ella Hess havde tidligere været gift, og i sit 1. Ægteskab havde hun en Datter, der blev adopteret af Hans Hess under Navnet Ella Valborg Hess. Hun var født 16. Marts 1899 og blev gift den 3. Maj 1919 med Grosserer Poul Albeck, som i sin Tid var ansat hos J. S. Hess og Søn i Middelfart, men senere flyttede til London, hvor han oparbejdede en større Eksportforretning. Fru Ella Valborg Albeck døde i London 13. Januar 1949.

Dåb Middelfart: Hans Svendsen Hess
Faddere:

Folketælling 1911, Algade 68 forhuset, MiddelfartIngen kommentarer:

Send en kommentar