mandag den 29. november 2010

København, Afdeling af C. M. Hess' Fabrikker A/S,Vejle


Matthissen & Dittmann A/S, støbegodsforretning, afdeling af C. M. Hess' Fabrikker A/S,Vejle (indregistreret i 1936 under navnet C. M. Hess' Fabrikker A/S, Matthissen & Dittmann A/S). Firmaet stiftedes i 1899 som et selvstændigt firma af købmand E. Matthissen, Roskilde, den senere etatsråd E. Matthissen (f 1866, d. 1927) og grosserer Halfdan Dittmann, Kbhvn. (f 1863, d. 1923) og anmeldtes til firmaregistret d. 21. april 1899. Matthissen udtrådte af firmaet d. 1. nov. 1911, men H. Dittmann førte forretningen videre indtil han i 1917 trak sig tilbage. C. M. Hess' Fabrikker overtog da virksomheden fra d. 1. jan. 1918, og da fabrikkerne d. 1. april 1919 omdannedes til aktieselskab, blev forretningen en afdeling af dette. Den er siden slutningen af august 1923 ledet af civilingeniør Jørgen Falck 1881). Falck var ved aktieselskabets stiftelse indtrådt som medlem af bestyrelsen og blev den 1. jan. 1931 tillige direktør i fabrikkerne med København og omegn som sit særlige område og sæde i København.

Forretningen havde oprindelig til huse i Købmagergade nr. 22, men flyttede i 1901 herfra til sine nuværende lokaler i Bredgade nr. 20. Denne ejendom købtes i 1912 af grosserer Halfdan Dittmann og overtoges - i forbindelse med forretningsovertagelsen - d. 1. juli 1919 af C. M. Hess' Fabrikker, som den fremdeles tilhører. I de forløbne år er der foretaget omfattende moderniseringer af lokalerne; en større udvidelse af kantorerne udførtes i 1935. Ved køb fra Garnisons Kirkeplads i juli 1928 og maj 1930 har grundarealet fået en heldig forøgelse.

Civilingeniør Jørgen Falck

Forretningens hovedvirksomhed har alle dage været salg af kakkelovne, kaminer, komfurer og almindeligt bygningsstøbegods, og Matthissen & Dittmann ar gennem rene haft betydelige leverancer såvel til store private byggeforetagender som til de kommunale byggerier i hovedstadskommunerne. Hertil føjedes i 30'erne salg af stålvinduer.

I Forbindelse med Matthissen & Dittmann drives en ingeniørafdeling for centralvarmeanlæg, der er oprettet i januar 1919 som en afdeling af C. M. Hess' Fabrikker. Den havde oprindelig kontorer i Bredgade nr. 25 C, men flyttede i 1919 til ejendommen i Bredgade nr. 2 . Afdelingen har udført varmeinstallationer i mange offentlige og private bygninger, blandt andet i Politigården, Generalmotors International A/S og National Scala. Den har ofte anvendt nye anlægsformer, bl. a. som den første her i landet udført anlæg med strålevarme. Et særligt speciale har den i udførelse af sprinkleranlæg.

Afdelingen lededes oprindelig af en overingeniør i Vejle, men lagdes i 1937 ved dennes udtrædelse af firmaet ind under samme ledelse som Matthissen & Dittmann. Adresse: Bredgade 20, Kbhvn. K.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar