torsdag den 18. november 2010

Fritz Duus Svendsen Hess & Wilhelmine Deutschmann

Far / Vater
Mor / Mutter


Fritz Duus Svendsen Hess
1)Wilhelmine Deutschmann
Født/Geboren :
2.apr 1890
Vejle
Født/Geboren:

Døbt/Getauft

Døbt/Getauft:

Død/Tod:
02.jul 1984
Død/Tod:

Begravet/Buried:

Begravet/Buried:Bedsteforældre / Großeltern
Bedsteforældre / Großeltern
Konstruktør
Maria Catharine Duus


Gift/Verheiratet:
1924

Børn/Kinder:
Født/Geboren:
Dødsårsag:
Gordon Svend Hess
12.dec 1929


Fritz Duus Svendsen Hess, født den 2. April 1890 i Vejle. Under den først Verdenskrig var man i Amerika mod alt, som smagte af tysk, og han forandrede saa Fornavnet Fritz til det mere engelsk klingende Frederik. Fornavnet Svendsen k han efter sin Bedstefader.

Efter at have taget Præliminæreksamen ved Fredericia Latinskole ansattes han i Fredericia Bank og aftjente sin Værnepligt i samme By i 1910. Derpaa rejste han og en halv Snes Soldaterkammerater til Buenos Aires, hvorfra de este snart vendte hjem igen. Fritz Hess blev derovre, og som alle Emigranter maatte han i Begyndelsen tage fat paa hvad som helst. Omsider lykkedes det ham dog at komme ind ved Jernbanen Ferro Carril Central America, først paa Kontoret, men efterhaanden som han lærte Sproget, avancerede han til højere Stillinger, bl. a. til Revisor. Senere blev det ham betroet at lede en Del Overrislingsarbejder med Kanaler og Damme oppe i Bjergene ved Cordova i Argentina.

1928. Fra venstre Wilhelmine Hess, Albert Hess, Ellen Duus Hess og Fritz Hess
Da Arbejdet var færdigt, vilde han rejse hjem. U.S.A. var imidlertid nu indtraadt i den første Verdenskrig, og han blev standset i Boston. Her i Byen havde han en Onkel, ansat ved Waltham Watch Company, og hans Tante sendte ham paa Besøg hos sin Familie i Canada, hvor han en Tid ernærede sig ved at afprøve Motorer for Farmerne. Herfra rejste han saa til en gammel Ven i Chicago, hvor han k Ansættelse paa Værkstedet i The International Harvester Company. Samtidig gik han paa Aftenskole for at lære mere Engelsk. Da han var blevet dygtig nok, opnaaede han Tilladelse til at komme ind paa det berømte Northwestern Universitet i Chicago, hvor han i 1926 tog Graden Bachelor of Science in Commerce. Med denne Eksamen blev han Konsulent ved Firmaet Marquis Regan i New York og blev senere Manager of Sales and Advertising ved dets Kompagni i Rochester (i Staten New York). Imidlertid døde Regan, og Firmaet gik fallit.

Fritz Hess gik derefter tilbage til Universitetet for at uddanne sig til Lærer i Handelsvidenskab. I 1940 tog han Graden Master of Arts og i 1942 Graden Master of Business Administration.

Han opnaaede først Ansættelse som Professor i Forretningsbestyrelse ved Lewis and Clark College i Portland i Oregon, men efter nogle Aars Forløb k han den større Stilling i Chicago som Professor og Supervisor of Distributive Education ved det derværende Board of Education. Skønheden ude i Stillehavsegnene drog ham imidlertid tilbage mod Vest, og omkring 1950 tog han imod en lignende Stilling i Longview i Staten Washington. Samtidig med sin Gerning ved Universitetet giver han ogsaa Timer om Aftenen i det herværende Junior College. Hans Adresse i Longview er 636 22nd Ave.

Under Opholdet ved Universitetet i Chicago blev han forlovet med en Medstuderende Wilhelmine (Willie) Deutschmann, født i Amerika af tyskfødte Forældre. Deres Bryllup stod i 1924. To Aar efter rejste de paa Besøg i Danmark i Anledning af hans Moders 60 Aars Fødselsdag, der fejredes hos hendes Broder, Guldsmed Christian Duus i Faaborg. Siden har Fritz Hess ikke været hjemme i Danmark.

I 1944 døde Fru Wilhelmine Hess, og han giftede sig derpaa den 8. Juni 1948 i Portland i Staten Oregon med Bibliotekar Adaline Dock, født den 19. April 1912, Datter af de norske Leonard og Jensine Dock i Greenbush i Minnesota.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar